Reparti i Kirurgjisë së Përgjithshme

 

 

Gjatë vitit 2010 në repartin e Kirurgjisë  me anestezion të përgjithshëm janë operuar gjithsejt 1205 raste.

 

 

 

Raporti në mes gjinive:

Tab. 1:

 

Gjinia Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Gjithsej
Meshkuj 50 52 61 72 41 60 50 63 56 63 51 53 672
Femra 39 38 48 53 45 61 44 37 48 48 44 28 533
Gjithsej: 89 90 109 125 86 121 94 100 104 111 95 81 1205

 

 

 

Sipas vendbanimeve pacientët kanë qenë:

Tab. 2

 

Komuna Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Gjithsej
Ferizaj 52 44 58 75 37 63 64 54 54 62 55 55 673
Shtime 11 10 6 15 17 15 6 9 11 10 7 6 123
Kaçanik 10 21 18 16 13 14 8 20 21 12 13 5 171
Lipjan 6 7 13 8 6 15 8 8 8 14 9 4 106
Hani i Elezit 7 5 6 2 3 6 3 2 5 4 5 1 49
Viti - - 1 4 4 3 3 3 1 4 2 3 28
Shtërpcë 2 2 5 3 4 3 - 2 2 2 - 3 28
Prishtinë - - - - 1 2 1 1 1 - - 1 7
Gjilan - - - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 6
Gllogovcë - - 1 - - - - - - - - - 1
Therandë - - - - - - - - 1 - - - 1
Fushë Kosovë - - - 1 - - - - - 2 2 - 5
Rahovec - - - - - - - - - - - 1 1
Drenas - - - - - - - - - - 1 - 1
Gjirokastër - Shqipëri - - - - - - - - - - - 1 1
Podujevë - - 1 - - - - - - - 1 - 2
Shkup - 1 - - - - - - - - - - 1
Istog 1 - - - - - - - - - - - 1
Gjithsej: 89 90 109 125 86 121 94 100 104 111 95 81 1205

 

 

 

 

Shpërndarja sipas moshës:

Tab 3

 

Mosha Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Gjithsej
2010 - 1991 24 32 43 44 37 48 48 51 30 51 36 32 476
0 - 19 vjet
1990 - 1981 16 19 14 22 9 17 13 17 20 11 15 12 185
20 - 29 vjet
1980 - 1971 13 12 11 20 14 17 5 7 12 13 8 11 143
30 - 39 vjet
1970 - 1961 10 12 11 6 6 6 7 6 16 9 10 6 105
40 - 49 vjet
1960 - 1951 7 5 11 15 12 12 7 7 13 9 13 9 120
50 - 59 vjet
1950 - 1941 11 6 15 9 8 16 8 11 10 13 10 7 124
60 - 69 vjet
1940 8 4 4 9   5 6 1 3 5 3 4 52
Mbi 70 vjeq
Gjithsej: 89 90 109 125 86 121 94 100 104 111 95 81 1205

 

 

 

Sipas patologjive të trajtuarit kanë qenë: 

Tab 4

 

Diagnoza Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Gjithsej
Appendicitis ac. phlegmonosa

20

28

24

30

22

29

22

24

19

24

19

15

 

276

Appendicitis ac. gangrenosa

4

11

11

8

5

8

7

8

4

10

5

7

 

88

Appendicitis ac gang.perforativa

4

2

4

2

2

2

1

4

-

6

1

-

 

28

Diverticulitis ac. Meckeli.

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

 

2

Hernie inguinale

26

18

31

38

20

37

28

34

34

33

25

30

 

354

Abscess scroti st. p hernioplast

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Hematoma vulneris post.herniap

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

1

Hernia spigel

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Hernia umbilicale

-

-

-

2

1

1

-

-

-

3

-

-

 

7

Hernia epigastrica

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

2

-

 

6

Laparacella

3

-

4

1

2

4

2

1

2

-

4

1

 

24

Retentio testis

2

1

2

7

2

2

5

6

3

5

3

3

 

41

Hydrocella testis 

1

1

2

3

1

1

-

-

-

1

2

1

 

13

Varicocella testis 

-

1

1

-

1

1

-

-

-

2

-

1

 

7

Spermatocellae dex.

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Funicolocellae testis 

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

1

 

4

Tu  testis

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

1

-

 

4

Cysta epididimitis

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Torsio sigma

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Ileus

2

-

3

-

-

1

-

1

-

-

2

-

 

9

Cysta echinocica retroperitoneal

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

 

4

Cholecystolithiasis

12

6

15

12

17

16

13

7

19

11

18

6

 

152

Ulcus bulbi duodeni perf.

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

-

-

 

4

Stenosis pylori

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Iktere

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

 

4

Ca ventriculi

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Ca  recti 

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

1

Ca caecci

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ca sigma 

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

1

Fistula enterocutanea

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Tu  abdominalis 

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

2

Noduli haemorhoidalis gr.III-IV

1

1

1

2

-

-

1

1

1

-

-

1

 

9

Fistula perianalis

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

 

4

Fissura ani

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

1

-

 

4

Abscessus perirectalis

-

-

-

-

2

-

1

2

-

-

-

-

 

5

Stenosis canalis analis

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

 

3

Polipus recti 

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

 

3

Sinus pylonidalis

-

1

-

-

-

2

2

-

1

-

3

3

 

12

Colostomia

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

 

2

Stenosis colostomae

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Corpus alieni recti

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

1

Decubitis reg. sacralis

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

 

1

Tu. reg. ani recidivans

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

1

Gravidas extra uterine

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Myoma uteri

-

-

-

-

1

1

1

-

3

-

1

1

 

8

Prolaps uteri

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

 

1

Cysta ovari 

2

3

3

2

-

3

2

3

1

1

2

2

 

24

Tu. ovari 

1

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

 

4

Tu uteri

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Abscessus mamae 

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

1

Ca. mamae 

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

 

2

Fibroadenoma mamae 

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

1

Flayar chest partialis  lat.sin.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

1

Calculi vesicae urinare

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

 

2

Cysta gl.thyroidea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

1

Tumore  te lekures dhe nenlekures

3

6

2

6

2

4

 

2

3

5

3

2

 

38

Circumcisione

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

 

4

Ortopedi

Gangrana diabetica dig.IV pedis

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

 

3

Corpus alieni matalica regio pedis

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

3

Corpus alieni reg. antebrachi

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

 

3

Exostosis phalangae distalis hallucis

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

 

2

Fractura obligua diaphysosis MC-II

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Hallux valgus lat.sin.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

 

2

Bursitis regio cubiti lat. sin.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

 

1

Amputatio apicis policis dig.II mani

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Bunion hallucis

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Fractura phalangae proximalis polikis

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

 

1

Morbus Köchler II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

1

Hallux regidus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

1

Luxatio traumatica art. H/S

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Luxatio IPHP dig. V mani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

1

Polidactylia mani bill.

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Sindactilia phalanga II-III

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

1

Triggerthumb. Bill

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Ossifcatio etopica regio T/C

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

1

Gjithsej:

89

90

109

125

86

121

94

100

104

111

95

81

 

1205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

                             Spitali Rajonal Ferizaj